Dimitar Karaivanov

CEO - Kanbanize.comShare

Dimitar Karaivanov